Posted on

อาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครที่เดอะแมน แดท เรสคิวส์ ดอกส์ เป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืม แต่คุณจะได้รับจากสิ่งทีคุณทำ การทำงานหนักอดทน และเต็มใจที่จะเรียนรู้คุณจะคาดคิดว่าตนเองพึ่งตนเองได้ สุนัขส่วนใหญ่เป็นสุนัขจรจัดที่ประสบความลำบากที่คุณสามารถเข้าใจได้เท่านั้น บางตัวเป็นสุนัขบ้านที่ถูกทำร้ายหรือถูกทอดทิ้ง และต้องการความรักความสนใจจากคุณ เพื่อฟื้นฟูพวกเขา และพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าชีวิตพวกเขาจะดีขึ้น ในทุกกรณีการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง

  When do you want to become a volunteer?

  Posted on

  FAQ

  FAQ

  Q: Where are you located?
  A: 146/9 BaanNongKha Soi 15 Moo 11, Bangphra sub-district, Sriracha district, Chonburi 20110
  location: here 

  Q: How can I make a donation?
  A: There are many options for you to donate.
  You can support us at:
  tmtrd.org
  paypal.me/tmtrd
  https://tmtrd.give.asia
  CUDDLY: https://tinyurl.com/udukjjr
  Bank Transfer Info:
  In Sweden: SWISH: 1235871066
  Rescue Dogs Handelsbanken SHB, Mörby Centrum, Sweden. Account: 6920 834 941 538 BIC/IBAN HANDSESS / SE 10 6000 0000 0008 3494 1538 Thailand: Kasikorn Bank: 0538123870 The man that rescues dogs foundation SWIFT: KASITHBK

  Q: What hours are you open to visitors?
  A: Every day from 9am-3pm

  Q: What are the signs of distemper?
  A: The main clinical signs are diarrhea, vomiting, thick yellow discharge from the eyes and nose, cough and, in severe cases, seizures and neurological signs.

  Q: What are the signs of parvovirus?
  A: Some of the signs of parvovirus include lethargy; loss of appetite; abdominal pain and bloating; fever or low body temperature (hypothermia); vomiting; and severe, often bloody, diarrhea.

  Q: How do I book an appointment at your clinic?
  A: Add us in Line app @tmtrd or send a message through Messenger app

  Q: Why does my dog eat grass?
  A: Most veterinarians agree that eating grass seems to be a way for dogs to relieve gastrointestinal symptoms, parasites or possibly infections. Another theory is that dogs are craving micronutrients found in leafy plants.

  Q: Can I give my dog paracetamol?
  A: Do not give your dog paracetamol UNLESS prescribed by a doctor of veterinary medicine. Even a small overdose can kill a dog.

  Q: Do you recommend a sterilization injection to prevent my pet from reproducing?
  A: Absolutely not. Please contact us or your local veterinarian to spay or neuter your pet. The injections cause serious health problems, often death.

  Q: Where do you get your wheelchairs from?
  A: We buy all of our wheelchairs from handicappedpets.com

  Q: What is are the signs of a blood parasite in dogs?
  A: The common symptoms are pale gums, decreased appetite, weakness, difficulty breathing, and fever. It’s generally treated successfully with a 30 day
  course of the antibiotic doxycycline. A veterinary doctor can recommend the correct dosage based on your pets weight.

  Q: At what age should I start vaccinations for my pet?
  A: It is recommended to start vaccinations for both kittens and puppies around 6-8 weeks of age.

  Q: At what age should I spay or neuter my pet?
  A: Spaying and neutering can be done when your cat or dog reaches 4-6 months of age. Certain factors come into play so a veterinary doctor will make the final decision.

  Q: Can I give my dog antacids?
  A: The short answer is yes, you can give your dog antacids for digestion issues, and it may provide temporary relief, even though it almost certainly isn’t the most effective choice for treatment. However, you must follow certain guidelines and consult your veterinarian first, or you could make your dog much sicker.

  Q: My puppy was vaccinated yesterday and now his pee is the color of tea. Is this normal?
  A: In most cases it is fine, just make sure your puppy is drinking enough water.

  Q: My pet has blood in it’s urine. What should I do?
  A: Take your pet to see a veterinarian. It could be many different things from kidney stones to cystitis. A vetrinary doctor can accurately diagnos and treat.

  Q: My dog suddenly cannot walk. What should I do?
  A: Take your dog to see a veterinary doctor immediately.

  Q: I think my dog has milk fever? What should I do?
  A: You can give the nursing mother goats milk to supplement her calcium. Take your dog to a veterinarian as they may need to provide calcium through an IV drip.

  Q: Can I give my dog vitamin supplements?
  A: There are many supplements available for your pet. We always recommend to consult your local veterinarian about which are beneficial.

  Q: How do you manage and care for so many paralyzed and disabled dogs?
  A: We have a staff of 6-8 working in our care unit every day. They change bandages, do hydro and physiotherapy, press the bladders of paralyzed dogs to help them pee, clean, and walk the dogs twice a day. It’s a lot of work but it is not impossible!

  Q: How do I cancel my recurring donation?
  A: You can go to your donor dashboard which you can access from your latest email receipt. From there you can make any adjustments to your donation.

  Q: What animals are you able to treat at your clinic?
  A: We mostly treat dogs and cats. When you book your appointment we can assist you further if you have an exotic pet.

  Q: I see a dog chained up and frequently abused. What should I do?
  A:Take photos, gather evidence, consult your local police department and any other authorities that deal with animal cruelty/abuse in your area.

  Q: Before spaying/neutering my pet, what steps should I take?
  A: Your pet should obtain from food and water 8-12 hours before the procedure.

  Q: My dog has trouble pooping and cries out. What should I do?
  A: Bring your dog to a veterinarian. It could be something serious or minor.

  Q: My pet needs a blood transfusion. How do I arrange this?
  A: You can contact an outside clinic that we can recommend. Then we need to find a dog from our shelter to cross match. If we find a match, the blood transfusion can begin.