สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพักพิงฯ 2018

07 December, 2017 บางพระ, บางแสน, ประเทศไทย, ชลบุรี, เหตุผลหลัก

สถานพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลแสนสุข โดยการบริหารงานของเรา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหมาที่อนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย

  • ค่าอาหาร
  • ค่าจ้างพนักงาน
  • ค่ายา เวชภัณฑ์
  • ค่าวัคซีน
  • ค่าทำหมัน (หมาใหม่)
  • ค่าดำเนินการหาบ้าน ส่งบ้านใหม่
  • อื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500,000 บาทต่อปี